Smeše za zatravljivanje voćnjaka i vinograda

U okviru palete proizvoda Instituta za krmno bilje nalaze se i smeše za zatravljivanje voćnjaka i vinograda. Komponovanje ovih smeša vrši se na osnovu dugogodišnjeg naučnog i praktičnog iskustva, uzimajući u obzir metereološke i zemljišne uslove, zahteve voća i viniove loze, načina đubrenja i održavanja.

Istraživači Instituta za krmno bilje komponuju smeše za zatravljivanje zasada drvenastih voćnih vrsta (jabuke, kruške, šljive, oraha, lešnika i dr), jagodastog i sitnog voća (malina, kupina, aronija i dr) i za zatravnjivanje vinograda. Na ovaj način će rad u vašim zasadima biti prijatniji i u lošijim vremenskim uslovima, borba protiv korova jednostavnija, a izgled vaših voćnjaka i vinograda reprezentativan.

Back to Top