Usluge

Hemijske analize

U agrohemijskoj laboratoriji Instituta za krmno bilje određuje se sadržaj hranljivih materija u biljnom materijalu, koncentrovanim hranivima, silaži i zemlji.

Biljni materijal i koncetrovana hraniva

 1. Određivanje higroskopne vlage
 2. Određivanje mineralnih materija
 3. Određivanje sirovih proteina
 4. Određivanje sirove celuloze
 5. Određivanje sirovih masti
 6. Određivanje celuloznih frakcija
  (ADF, NDF, ADL)
 7. Određivanje makrobioelemenata:
  Ca, Mg, P, K, Na
 8. Određivanje mikrobioelemenata:
  Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, B

Zelena masa za siliranje i silaža

 1. Određivanje suve materije
 2. Određivanje puferskog kapaciteta
 3. Određivanje šećera
 4. Određivanje kiselina u silaži
 5. Određivanje pH silaže
 6. Određivanje amonijačnog azota u silaži
 7. Određivanje vodorastvorljivog azota u silaži

Zemlja

 1. Određivanje reakcije zemljišta
 2. Određivanje ukupnog azota
 3. Određivanje karbonata
 4. Određivanje humusa
 5. Određivanje makrobioelemenata:
  P, K, Ca, Mg, Na
 6. Određivanje mikrobioelemenata:
  Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, B

Na osnovu dobijenih rezultata ovlašćeni stručnjaci Instituta daju komentare, predloge i uputstva.

 

Konsalting

 • Izrada projekata za proizvodnju i iskorišćavanje stočne hrane
 • Izrada projekata za popravku i rekultivaciju zemljišta
 • Izrada projekata za formiranje farmi
 • Izrada projekata po zahtevu

Saveti

Na osnovu višedecenijskog iskustva, a na bazi rezultata naučnih radnika, uviđaja stanja na licu mesta i rezultata analize zemljišta, saradnici Instituta daju savete farmerima, a posebno stočarima. Saveti se odnose na sve oblasti, od pripreme zemljišta za setvu, setve krnog bilja, nege useva, vremena i načina kosidbe, pripreme, konzervisanja i iskorišćavanja stočne hrane. Jednom rečju, saveti pomažu farmerima da dobiju jeftinu i kvalitetnu stočnu hranu, sa što manje gubitaka hranljivih materija, odnosno da ostvare stočarsku proizvodnju sa što više profita. Detaljnije →

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g