Zasnivanje površina pod višegodišnjim leguminozama

Lucerka i crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kog se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ove vrste je pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U 4 do 5 otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta se kreće i preko 18 tha-1. Dobijeno seno, u zavisnosti od vremena košenja i načina čuvanja, je odličnog kvaliteta, sa visokim sadržajem sirovih proteina (18-22%) odlične svarljivosti, povoljnog aminokiselinskog sastava i visokim sadržajem mineralnih materija, posebno fosfora i kalcijuma, kao i karotina, vitamina itd. Lucerka i crvena detelina, uz pomoć bakterija iz roda Rhisobium, imaju sposobnost fiksacije azota iz vazduha, što im omogućava ne samo da zadovolje svoje potrebe za azotom, već i da nakon razoravanja u zemljištu ostave veliku količinu azota za naredne useve, što u velikoj meri smanjuje ukupne potrebe za korišćenjem azotnih mineralnih đubriva i daje ovim vrstama ekološki značaj. Pored toga velika količina organske materije koja ostaje u zemljištu nakon razoravanja lucerišta izuzetno povoljno utiče na strukturu i kvalitet zemljišta. Višegodišnji period iskorišćavanja, koji isključuje troškove zasnivanja svake godine, čini ove vrste izuzetno rentabilnim i rado gajenim.

Imajući u vidu da su genetički potencijali domaćih sorti lucerke i crvene dateline oko 20 tha-1 suve materije u godinama pune eksploatacije, nameće se zaključak, da sve prednosti ovih vrsta u praksi nisu u potpunosti iskorišćene. Prosečno ostvareni prinosi lucerke i crvene deteline se kreću od 5 do 6 tha-1, a površine pod ovim kulturama se često ranije razoravaju. Najčešći razlog su propusti u zasnivanju lucerišta koji vode proređivanju sklopa biljaka, a samim tim smanjenju prinosa i kvaliteta krme, kao i dužini eksploatacije površina pod ovim kulturama. Ovom prilikom ćemo obratiti pažnju na greške u zasnivanju koje se kasnije teško mogu ispraviti.

ODABIRANJE PARCELE

Jedna od grešaka u zasnivanju površina pod lucerkom i crvenom detelinom, koja se kasnije ne može ispraviti je pogrešan izbor parcele. Pri odabiranju parcela za setvu ovih vrsta obavezno proveriti kiselost zemljišta, jer je to limitirajući faktor za njihovo gajenje. Na pojedinim zemljištima lucerka se može gajiti samo uz primenu mera kalcifikacije. Crvena detelina je nešto tolerantnija prema zemljištima sa niskim pH vrednostima.

U zavisnosti od stepena kiselosti zemljišta, preporučuje se unošenje 2-6 tha-1 dehidratisanog kreča ili 4-8 tha-1 kalcijum karbonata zajedno sa osnovnom obradom. Za određivanje detaljnih meliorativnih mera popravke vaše parcele konsultujte najbliže stručno lice. Crvena detelina je nešto tolerantnija prema zemljištima sa niskim pH vrednostima.

Ukoliko se setva obavi na pogrešno odabranim parcelama, lucerka često odlično krene, ostvari dobar sklop biljaka, pa čak i ostvari dva do tri otkosa, a zatim potpuno nestane. Nažalost, ovakve površine se samo mogu razorati.

ĐUBRENJE

Za ostvarenje visokih prinosa kvalitetnog sena, lucerka zahteva i odgovarajuće đubrenje. Odlično reaguje na unošenje organskih đubriva u količini od 30 do 40 tha-1, pod predusev. Pri zasnivanju lucerišta koristiti kompleksna đubriva sa smanjenom količinom azota i to NPK 10:20:30 ili 8:24:16 u količini od 300-400 kgha-1 u zavisnosti od plodnosti zemljišta. Zbog čestog nedostatka ovih đubriva na tržištu, opravdano je koristiti i NPK 15:15:15 u istoj količini. Pri osnovnoj obradi neophodno je uneti 2/3 potrebnih količina mineralnih đubriva, a u predsetvenoj pripremi ostatak. Činjenica koju nikako ne treba zanemariti je, da je hemijska analiza zemljišta neophodna za pravilno đubrenje svih useva, pa i lucerke i crvene deteline.

OBRADA ZEMLJIŠTA

gazNakon jesenje osnovne obrade, u proleće izvršiti kvalitetnu predsetvenu pripremu na dubinu 6-8 cm, koja će obezbediti dobro usitnjen oranični sloj.

Od kvalitetno izvedene predsetvene pripreme u mnogome zavisi nicanje i razvoj useva u početnoj fazi.

Zemljište mora biti dovoljno čvrsto u vreme setve, tako da stopalo ne utone više od 1 cm

SETVA

Optimalni rokovi za setvu lucerke su treća dekada marta i prva polovina aprila, dok se crvena detelina, u zavisnosti od meteoroloških uslova, može sejati ranije.

Za setvu obavezno koristiti kvalitetno, dorađeno seme proverenih proizvođača i dorađivača. Nedorađeno ili loše dorađeno seme nepoznatih dorađivača je najčešće puno semena korova i viline kosice. Setva ovakvog semena utiče na još veču zakorovljenost parcela i u većini slučajeva vodi propadanju lucerišta. U semenu lucerke je jako teško golim okom utvrditi prisustvo viline kosice, a samo par zrna je dovoljno da lucerište bude napadnuto, a često i uništeno. Osnovna mera borbe protiv viline kosice je korišćenje dorađenog i kvalitetnog semena, sve ostalo je teško, skupo i mukotrpno ispravljanje grešaka u zasnivanju.

Struktura troškova u godini setve

image004Troškovi semena predstavljaju mali deo ukupnih troškova u godini zasnivanja. Ne dozvolite da vam mala ušteda uništi mnogo veća ulaganja.

Posebnu pažnju treba obratiti i na pravilan izbor sorte. U poslednje vreme na našem tržištu je zastupljen veliki broj stranih sorti lucerke i crvene deteline, od kojih veći broj nije prilagođen našim agroekološkim uslovima, što se u velikoj meri manifestuje pre svega proređenošću useva, a samim i znatno kraćim periodom iskorišćavanja. Kod višegodišnjih vrsta koje se gaje u uslovima suvog ratarenja kao što je lucerka, setva domaćih sorata je od velikog značaja jer obezbeđuje stabilne i visoke prinose u toku višegodišnjeg perioda eksploatacije ovih površina. Za setvu preporučujemo domaće, u praksi proverene sorte višegodišnjih leguminoza i to kruševačke sorte lucerke K-22 i K-28, i crvene deteline K-17, K-39 kao i novosadske sorte ovih vrsta.

seme

U zavisnosti od kvaliteta predsetvene pripreme i načina setve, setvena norma za lucerku je od 16 do 20 kgha-1, a za crvenu detelinu 14-18 kgha-1. Setvu je najbolje obaviti žitnim sejalicama na međurednom rastojanju od 12,5 cm, na dubini od 2-3 cm. Korišćenje većih setvenih normi (30 kgha-1 i više) ne može nadoknaditi propuste u pripremi zemljišta.

traktor

Nakon setve, neophodno je primeniti valjanje glatkim valjcima, koje omogućava bolji kontakt semena sa zemljištem i vodi ujednačenijem klijanju i nicanju useva, što je posebno važno za pravovremenu i uspešnu borbu protiv korova.

BORBA PROTIV KOROVA

Nakon brzog nicanja, lucerka se sporo razvija u početnim fazama rasta i razvoja. Brz porast korova u istom periodu može dovesti do ugušivanja biljaka i velikih proređivanja useva, što znatno smanjuje dužinu eksploatacije lucerišta. Iz navedenih razloga za setvu lucerke i crvene deteline treba izbegavati jako zakorovljene površine. Pravilan izbor herbicida pre svega zavisi od stanja useva i korovske flore na parceli i najbolje je pre izbora herbicida konsultovati najbliže stručno lice. Ovo su neke od mogućnosti.

Nakon nicanja, u zavisnosti od korovske flore na parceli koristiti Pivot (aktivna materija imazetapir) u količini od 1 lha-1 kada je lucerka u fazi 1-3 troliska.

Ukoliko na parceli dominiraju širokolisni korovi koristiti Basagran (aktivna materija bentazon) u količini od 3 lha-1. Jako je važno da u vreme tretiranja lucerka bude u fazi porasta od 15-20 cm. U suprotnom, herbicidi iz ove grupe mogu izazvati ožegotine na listovima, koje u zavisnosti od koncentracije mogu biti prolazne ali mogu i naneti trajne štete.

Uskolisni korovi u lucerki i crvenoj deteline se mogu uspešno suzbiti preparatima Fusilade forte (fluazifop-p-butil) u količini od 0.8 do 1.2 lha-1 i Focus ultra (cikloksidin) od 2 do 4 lha-1, ako se koriste u vreme kada je korov oko 10-20 cm.

VAŽNO!!!

Veoma je važno da se prvi otkos u godini zasnivanja kosi što kasnije, u vreme precvetavanja lucerke. Svaka znatno ranija kosidba dovodi do čupanja mladih biljaka lucerke koje se još uvek nisu dovoljno ukorenile, a samim tim i do proređivanja useva. Nažalost, često primenjivana mera borbe protiv korova u godini zasnivanja je upravo rana kosidba, koja može naneti velike štete lucerištima. Ovo se odnosi samo na prvi otkos u godini setve, jer sve ostale otkose treba kositi u fazi butonizacije i početka cvetanja lucerke, tj. kada se gde-gde pojavi cvet, jer je u toj fazi najpovoljniji odnos prinosa i kvaliteta dobijene krme.

Ukoliko su mlade biljčiće napadnute od lisnih štetočina, neophodna je zaštita insekticidima na bazi piretroida.

Primena navedenih mera omogućava uspešno zasnivanje, visoke prinose i znatno duži period iskorišćavanja površina pod lucerkom i crvenom detelinom, jer samo usev sa dobrim sklopom biljaka može dati visoke i stabilne prinose krme u toku višegodišnjeg perioda iskorišćavanja, na obostrano zadovoljstvo i proizvođača i oplemenjivača lucerke.