Nacionalni tehnološki projekat TR 31057

Nacionalni tehnološki projekat TR 31057 – Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva.
Trajanje projekta: 2011 – 2015.
Rukovodilac projekta:
Dr Jasmina Radović, Viši naučni saradnik
Finansira: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Kratak opis projekta

Proizvodnja kvalitetne i jeftine stočne hrane je osnova ekonomski isplativog stočarstva, a važno mesto u proizvodnji kvalitetne krme na oranicama i u brdsko planinskim oblastima pripada krmnim leguminozama i travama. Projekat na sveobuhvatan način tretira probleme iz ove oblasti, od kreiranja domaćih genotipova ekomomski važnih krmnih vrsta, preko proučavanja tehnologija proizvodnje stočne hrane u različitim agroekološkim uslovima i sistemima proizvodnje, do kreiranja tehnologija konzervisanja i iskorišćavanja u cilju očuvanja kvaliteta i obezbeđenja kvalitetne stočne hrane tokom cele godine. Projekat podrazumeva multidisciplinaran istraživački pristup, od genetičkih, morfoloških, fizioloških, fitopatoloških, ekofizioloških, fitocenoloških do mikrobioloških, entomoloških, agronomskih i agro-hemijskih istraživanja. Istražvanja u okviru projekta obuhvataju široku paletu tema, od unapređenja genetičkog potencijala za prinos i kvalitet biomase, kompetitivnu sposobnost, perzistenciju, stabilnost prinosa tokom perioda iskorišćavanja i intenziteta simbiotske fiksacije azota, do uvođenja poboljšanih tehnologija proizvodnje u cilju maksimalnog ispoljavanja genetičkog potencijala u ravničarskim i brdsko-planinskim područjima. Genetička istraživanja u ovom projektu se obavljaju na, za našu zemlju ekonomski najvažnijim leguminoznim krmnim vrstama (lucerka, crvena i bela detelina, žuti zvezdan, esparzeta) i višegodišnjim krmnim travama (ježevica, livadski, crveni i visoki vijuk, engleski, italijanski i francuski ljulj, bezosni vlasen i mačji rep). Istraživanja počinju kolekcionisanjem genotipova različitog porekla (domaćeg i introdukovanog), različite genetičke konstitucije (sorte, gajene populacije, divlje populacije), preko proučavanja vrste i strukture varijabilnosti i njihove agronomske vrednosti, do kreiranja novih genotipova željenih karakteristika primenom klasičnih i savremenih metoda oplemenjivanja.

Istraživanja su takođe usmerena i u pravcu poboljšanja tehnologija upravljanja i iskorišćavanja prirodnih i sejanih travnjaka u funkciji veće produktivnosti i kvaliteta biomase, očuvanja biodiverziteta (floristički sastav biljnih zajednica) i životne sredine. Poseban akcenat će biti stavljen na proučavanje uticaja menadžmenta travnjaka na kao i na mikrobiološku aktivnost i promene u zemljištu.

Oblast kvaliteta i konzervisanja stočne hrane je veoma bitan segment ovog projekta i ova istraživanja su usmerena na proučavanje tehnologija konzervisanja proizvedene biomase i mogućnosti siliranja stočne hrane proizvedene na oranicama, prirodnim i sejanim travnjacima, kao i uticaj faze razvića krmnih biljaka na parametre kvaliteta i svarljivost biomase, sa posebnim akcentom na promene u strukturi lignina.

Istraživanja iz oblasti proizvodnje semena krmnog bilja koja su takođe predmet istraživanja u okviru ovog projekta su usmerena na kreiranje tehnologija semenske proizvodnje, pre svega sa aspekta ekonomične mineralne ishrane i povećanja atraktivnosti krmnih vrsta za oprašivače, kao i dorade semena sa ciljem da proizvodnja semena leguminoza bude stabilnija i da se proizvodnja semena višegodišnjih krmnih trava poveća. Na taj način bi se stvorili uslovi za izvoz semena višegodišnjih leguminoza i postepeno smanjivanje uvoza semena višegodišnjih trava.

Predviđeni rezultati projekta će omogućiti ekonomičniju proizvodnju i iskorišćavanje kabaste stočne hrane u različitim sistemima proizvodnje posebno u brdsko planinskom delu Srbije, kao i smanjenje gubitaka u semenskoj proizvodnji i doradi krmnih vrsta.