Međunarodni EUREKA projekat

Novi održivi načini korišćenja otpada iz prerade grožđa i voća

“Sustainable and innovative use of wastes from grape and fruit processing”

WINEREST E! 6472

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014. (31. 12. 2015 za inostrane partnere)
Nosilac realizacije Eureka Projekta: Institut za krmno bilje Doo, Kruševac, Srbija
Rulovodilac projekta: Dr Zoran Lugić, naučni savetnik
Partneri iz Češke Republike: Research Institute for Fodder Crops, Ltd., Troubsko; AGRO-EKO Ltd., Ostrava-Pustkovec
Partner iz Crne Gore: Plantaže AD 13. Jul , Podgorica
Partneri na realizaciji projekta iz Srbije: Rubin AD, Kruševac i Vino Župa AD, Aleksandrovac
Finansira: Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj 48,52%; Institut za krmno bilje Doo, Kruševac 49,62%; ostali 1,87%

Kratak opis projekta i tenutne aktivnosti na projektu

Prema statističkim podacima (SGS 2009), proizvodnja grožđa se u Srbiji odvija na oko 58.000 hektara sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od oko 430.000 tona, dok je proizvodnja jabuke kao najvažnije voćne vrste oko 282.000 tona ploda. Zasadi pod ovim kulturama se svake godine sve više šire. Najveći deo ovih proizvoda se koristi u industrijskoj proizvodnji vina, voćnih sokova, voćnih koncentrata i ostalih proizvoda za ishranu ljudi. Tokom tehnološkog procesa prerade i do 35% upotrebljenih količina sirovine (ploda grožđa i voća) ostaje neiskorišćeno i nusproizvod-komina se lageruje na priručnim ili trajnim deponijama prerađivača. Ona za prerađivače najčešće predstavlja problem, a neretko, zbog procesa razgradnje organske materije, ceđenja i isparavanja, negativno utiče na životnu sredinu.

Ovim projektom su predviđena trogodišnja istraživanja mogućnosti efikasnog i po životnu sredinu bezbednog iskorišćavanja otpada (komine) iz procesa prerade grožđa i voća. Početni materijal za ispitivanja predstavlja sveža komina grožđa i jabuke dobijena u fabrikama alkoholnih i bezalkoholnih pića „Rubin“ Kruševac i A.D. „Vino Župa“ Aleksandrovac. Istraživanja su koncipiranau dva pravca, od kojih svaki ima dve faze, eksperimentalnu i proizvodnu, odnosno fazu iznalaženja optimalne tehnologije proizvodnje i njenu primenu u proizvodnim uslovima. S obzirom na multidisciplinarnost i širinu istraživanja, sve aktivnosti u projektu su podeljene u 4 radna paketa i realizuju se kroz 15 aktivnosti (Tabela 1).

Pravac-oblast istraživanja Radni paket
1. Iznalaženje optimalnog i ekološki bezbednog načina spravljanja stočne hrane od komine grožđa i jabuke 1.1 Ispitivanje mogućnosti konzervisanja komine metodom siliranja
1.2 Primena tehnologije konzervisanja komine u proizvodnim uslovima na farmi goveda
2. Kreiranje efikasne metode kompostiranja komine i proizvodnje organskog đubriva 2.1 Proučavanje tehnologije kompostiranja komine grožđa
2.2 Upotreba dobijenog organskog đubriva-komposta na prirodnim i sejanim travnjacima i pepelištima termoelektrana

Od planiranih i predloženih aktivnosti na projektu do sada su u potpunosti realizovane sve planirane aktinosti u okviru oblasti istraživanja 1: 1. Uzorkovanje, ispitivanje hemijskog sastava i utvrđivanje hranljive vrednosti sveže komine grožđa i jabuke i izbor komine za istraživanja”, 2. „Spravljanje kvalitetne silaže od komine grožđa uz dodatak neproteinskog azota i inokulanata”, 3. Spravljanje kvalitetne silaže od biomase lucerke i sveže komine grožđa”, 4. Spravljanje kvalitetne silaže od sveže komine jabuke uz dodatak suvog repinog rezanca i inokulanta”, 5. “Praćenje procesa fermentacije i ispitivanje kvaliteta dobijenih silaža, 6. „Analiza i statistička obrada dobijenih podataka”, 7. Pilot proizvodnja silaže primenom najboljih tehnologija i tretmana u proizvodnim uslovima na farmi goveda.

U okviru oblasti istraživanja 2 realizovane su sledeće aktinosti: 8.Kompostiranje sveže komine grožđa i uticaj različitih dodataka na brzinu i kvalitet kompostiranja“, 9. Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta dobijenog komposta“, 10. „Analiza dobijenih rezultata i statistička obrada podataka.

Trenutno su u toku istraživanja na aktivnostima 11. „Upotreba dobijenog komposta za đubrenje prirodnih travnjaka”

i 12. „Korišćenje komposta kao organskog đubriva u procesu rekultivacije i ozelenjavanja pepelišta termoelektrana”.

Slika 3 i 4. Aplikovanje komposta pre setve ogleda

Izgled ogleda nakon nicanja, za vreme botaničkih analiza, pred samu kosidbu i nakon otkosa
Dalji rezltati prinosa i kvaliteta suve materije će biti prikupljeni do kraja 2014 godine.

Izveštaji

Godišnji izveštaj 2012

Godišnji izveštaj 2013