Analiza kvaliteta stočne hrane

Кvalitet stočne hrane presudno utiče na rentabilnost stočarske proizvodnje, odnosno proizvodnju mesa i mleka na farmama. Naš dragi kolega, pokojni dr Bora Dinić je uvek govorio „Nije važno samo proizvesti dovoljno krme, mnogo je važnije kako proizvedenu stočnu hranu konzervisati kako bi ona sačuvala kvalitet i bila dostupna domaćim životinjama tokom cele godine“.

Čak i u uslovima adekvatne strukture ratarskih-krmnih kultura na farmi ne postoji garancija da će se proizvesti dovoljno kvalitetne stočne hrane za visoku proizvodnju mesa i mleka po grlu. Način pripreme, odnosno konzervisanja krme značajno utiče na gubitke, pa samim tim i na kvalitet proizvedene stočne hrane. Proizvodnja sena je povezana sa najvećim gubicima i oni, posebno u godinama sa visokim padavinama mogu preći i preko 35%.

Na drugoj strani, konzervisanje krme kroz pripremu senaže ili silaže  izaziva značajno manje gubitke kada je kvalitet u pitanju, pa se zbog toga, ali i iz drugih razloga preporučuje posebno u prvoj i poslednjem otkosu višegodišnjih leguminoza, trava i detelinsko-travnih smeša.

Кontrola kvaliteta stočne hrane, bez obzira da li se sprovodi u laboratorijskim uslovima ili sa mobilnim aparatima pruža veoma korisne informacije koje su bitne za način ishrane i komponovanje obroka visokoproduktivnih grla.