Horizon 2020 projekat EUCLEG

Oplemenjivanje zrnenih i krmnih leguminoza sa ciljem povećanja količine proizvodenih proteina dovoljnim za potrebe Evropslog i Kineskog tržišta

Trajanje projekta: 2017.-2021.
Koordinator projekta: Bernadette Julier, INRAE, France
Koordinator projekta u Institutu za krmno bilje: dr Dejan Sokolović, naučni savetnik
Učesnici: 38 partnerskih institucija iz 14 Evropskih zemalja i Kine
Finansirano od strane Evropske Komisije

EUCLEG ima za cilj da smanji zavisnost od uvoza proteina u Evropi i Kini razvijanjem efikasnijih strategija oplemenjivanja krmnih kultura veće ekonomske važnosti za ljudsku i životinjsku ishranu. Predmet projekta je da poveća diverzitet sorti, produktivnost useva, stabilnost prinosa i kvalitet sintetisanih proteina u krmnim (lucerka i crvena detelina) i zrnenim mahunarkama (grašak, bob i soja). Koristeći varijabilne i brojne genetičke resurse i upotrebljavajući napredne molekularne metode, EUCLEG pokušava da razvije i opiše najbolje genetičke resurse, metode fenotipizacije i molekularne metode koje se koriste za oplemenjivanje sorti krmnih leguminoza sa povećanim prinosom pod abiotskim stresom u reprezentativnim agro-ekološkim oblastima u Evropi i Kini. Potencijali upotrebe novih krmnih vrsta za ljudsku ishranu su istražene. Razvijaju se baze podataka koje će biti dostupne javnosti u kojima će biti agronomski i genetički podaci koji će olakšati razmenu i korišćenje genetičkih resursa. Evaluacija genetičkih resursa na ogledima postavljenim na više lokacija omogućava da se odabere početni materijal za selekciju i proširi nivo agro-ekološke adaptacije useva. Genetička struktura glavnih oplemenjivačkih osobina su analizirane upoređivanjem sa sličnim istraživanjima koja su sprovedena kako bi se identifikovali molekularni markeri koji su povezani sa traženim fenotipskim osobinama. Konačno, procenjen je potencijal genomske selekcije za poboljšanje  genetičkog sastava proučavanih kultura. Praktični alati za genotipizaciju i korišćenje dostupnih baza podataka biće dostupni selekcionerima na upotrebu da bi se sprovela selekcija uz pomoć markera i genomska selekcija što će rezultirati stvaranjem novih sorti u budućnosti. Partnerstvo koje je ostvareno u EUCLEG-u kombinuje javne institucije i privatne kompanije Evrope i Kine, što garantuje transfer znanja iz naučnih istraživanja u semenarstvo.