Smeše za rekultivaciju i remedijaciju erodiranih i degradiranih zemljišta i deposola

Na osnovu posebnih zahteva korisnika, naučni radnici Instituta za krmno bilje iz Kruševca na osnovu dugogodišnjeg iskustva u praksi i nauci kreiraju travne smeše i detelinsko-travne smeše koje na najbolji mogući način zadovoljavaju zahteve kupca uvažavajući zadate agroekološke uslove i specifičnosti terena.

Nakon obilaska terena i na osnovu rezultata odgovarajućih hemijskih analiza zemljišta i osobenosti porudžbine, kreiraju se smeše za različite namene, trajanje i specifične zahteve kupca:

  • Za zatravljivanje nasipa pored puteva nakon rekonstruktivnih radova na saobraćajnicama
  • Za rekultivaciju erodiranih poljoprivrednih i drugih površina
  • Za rekultivaciju degradiranih zemljišta i drugih površina (pepelišta i deponije)
  • Za sanaciju zagađenih površina nakon akcidenata
  • Za zatravljivanje nasipa i obala reka i kanala
Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g