Ježevica

Dactylis glomerata L.

Ježevica

Dactylis glomerata L.

cv. Kruševačka 40 (K-40)

Najnovija srednjestasna sintetička sorta ježevice nastala oplemenjivanjem genotipova poreklom iz 7 autohtonih populacija flore Srbije. Po morfološkim osobinama slična je sorti K-6.

Biljke su srednje do visoke (oko 100cm u prvom otkosu), uspravne i poluuspravne sa dosta vegetativnih izdanaka i listova. Visina vegetativne mase nakon regeneracije je oko 70cm, dobre olistalosti, sa širokim, dugačkim liskama i poluuspravnim bokorom.

Sorta je otporna na sušu, niske temperature i poleganje. Odlikuje se visokom produkcijom i kvalitetom suve materije. Dostiže prinose od 12 tha-¹ suve materije sa sadržajem sirovih proteina od 165 gkg-¹. Preporučuje se za detelinsko travne smeše za kosidbu, ali i za čist usev sa normom setve od 20-25 kg/ha.

Ježevica – Dactylis glomerata L.

cv. Kruševačka Rana (K-rana)

Izrazito ranostasna visoko produktivna sorta koja klasa i stiže za košenje najmanje 20 dana ranije od srednjestasnih sorti (druga polovina aprila). Sintetik linija koje potiču iz 4 domaće i 2 introdukovane populacije.

Biljke su visoke (oko 115cm u prvom otkosu), uspravne sa dosta vegetativnih izdanaka i listova, jako izraženog bokorenja. Vegetativni izdanci dostižu visinu između 80 i 100cm. Stabljike i listovi su sivo zelene boje. Seme je srednje krupnoće sa apsolutnom težinom hiljadu zrna od 1,98g.

Produkcija suve materije je preko 12,0 tha-¹ sa sadržajem sirovih proteina od 160 gkg-¹. Preporučuje se za rano iskorišćavanje kosidbom i ispašom u detelinsko-travnim smešama, ali i u čistom usevu sa normom setve od 20-25 kg/ha.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g