Crvena detelina

Trifolium pratense L.

Crvena detelina K-17

Kruševačka 17

Najrasprostranjenija domaća sorta nastala individualnom selekcijom najboljih biljaka iz autohtonih populacija Rasinskog okruga. Otporna je na niske temperature i tolerantna na najvažnije bolesti i štetočine.

Visina biljaka se kreće 65-75cm i pogodna je, kako za gajenje u čistom usevu, tako i za spravljanje detelinsko-travnih smeša. Odlikuje se brzom regeneracijom nakon otkosa. U čistom usevu u godinama pune proizvodnje može dati do 80tha-¹ sveže mase i do 18tha-¹ sena odličnog kvaliteta (sadržaj sirovih proteina 180-210gkg-¹). Dobro medonosi i poseduje visok potencijal za proizvodnju semena 500-800 kgha-¹.

Crvena detelina K-32

Kruševačka 32

Tetraploidna sorta nastala veštačkim udvostručenjem (dejstvom kolhicina) broja hromozoma sorte K-17, Changins i Viole. Odlikuje se robustnim biljkama, izraženim bokorenjem i krupnim listom (4,5 – 5,5cm). Otporna je na ekonomski važne bolesti i štetočine i niske temperature, ali je osetljiva na sušu. U godinama sa dovoljno padavina i u uslovima navodnjavanja postiže izuzetno visoke prinose suve materije (do 20tha-¹). Zbog visokog udela lista u ukupnoj masi odlikuje se visokim sadržajem proteina (180 – 220gkg-¹) i niskim sadržajem celuloze (220 – 260 gkg-¹).

Crvena detelina K-38

Kruševačka 38

Nova sintetička sorta kreirana u Institutu za krmno bilje u Kruševcu iz pretežno domaćih genotipova adaptibilnih na naše agroekološke uslove. Biljke su uspravne, bujne, visoke do 80cm u prvom i 60cm u ostalim otkosima sa velikim brojem dobro olistalih izdanaka. Odlikuje se brzom regeneracijom i dobrom kompetitivnom sposobnošću i veoma je pogodna za gajenje u detelinsko-travnim smešama, kako u ravničarskim, tako i u brdsko-planinskim područjima.

U čistom usevu, pri setvenoj normi 12-16kgha-¹ i intenzivnom iskorišćavanju ostvaruje prosečne prinose suve materije 12-16tha-¹ sa preko 200 gkg-¹ sirovih proteina. Tolerantna je na najvažnije bolesti i štetočine što uslovljava da u trećoj godini daje veće prinose od dosadašnjih sorti crvene dateline. Dobra je medonosna biljka sa potencijalom za prinos semena 600-800kgha-¹.

Crvena detelina K-39

Kruševačka 39

Nova diploidna srednjestasna sorta nastala kroz više ciklusa fenotipske rekurentne selekcije iz većeg broja domaćih populacija. Odlikuje se velikim brojem uspravnih, razgranatih i dobro olistalih stabala. List ove sorte je srednje krupan, 4-5cm dugačak i 1,5-2,5cm širok, tamno-zelene boje sa izraženom lisnom flekom. Dobro podnosi sušu i niske temperature i otporna je na ekonomski najvažnije bolesti što omogućava da u trećoj godini života ima zadovoljavajuću gustinu useva i prinose suve mase.
Odlikuje se visokim potencijalom za prinos biomase (13-17kgha-¹ sena) odličnog kvaliteta (preko 200 gkg-¹ sirovih proteina).
U zavisnosti od načina setve može se iskorišćavati ispašom, kosidbom, a pogodna je i za spravljanje visoko-kvalitetnih silaža. Zahvaljujući dugom periodu cvetanja (do 28 dana) predstavlja dobru pčelinju pašu i ima visok potencijal za proizvodnju semena.

Related Projects

Back to Top

MPUAP 2022 Projekat


Izrada programa za poboljšanje florističkog sastava livada i pašnjaka u cilju proizvodnje kvalitetne kabaste hrane za stočarsku proizvodnju na području Gornjeg Jadra, Rađevine i Azbukovice

MPZUAP 2016 Projekat


Podizanje nivoa stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u primeni savremenih agrotehničkih mera u biljnoj proizvodnji na oranicama i travnjacima brdskih i planinskih područja Republike Srbije

EUCARPIA 2013


30. međunarodni Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses, održan maja 2013.g u Vrnjačkoj Banji

XII Internac. Simpozijum o krmnom bilju


XII Internacionalni Simpozijum o krmnom bilju Republike Srbije održan maja 2010.g