Krmne smeše za posebne namene na osnovu porudžbine

Na osnovu posebnih zahteva farmera, naučni radnici Instituta za krmno bilje iz Kruševca na osnovu dugogodišnjeg iskustva u praksi i nauci kreiraju travne smeše i detelinsko-travne smeše koje na najbolji mogući način zadovoljavaju zahteve farmera uvažavajući zadate agroekološke uslove.

Nakon razgovora sa farmerom, obilaska terena i na osnovu rezultata odgovarajućih hemijskih analiza zemljišta i osobenosti i veličina parcela, kreiraju se krmne smeše za različite namene, dužinu iskorišćavanja (od 2 do 6 pa i više godina) i specifične zahteve kupca:

  • Za ispašu različitih vrsta domaćih životinja (goveda, ovce, konji, koze, zečevi itd)
  • Za kombinovno iskorišćavanje putem kosidbe i ispaše
  • Za optimalno siliranje (jednogodišnje i višegodišnje kombinacije)
  • Za zatravljivanje voćnjaka
  • Za zatravljivanje pčelinjaka ili za ishranu pčela
  • Za rekultivaciju i osvežavanje prirodnih travnjaka

 

Related Projects

Back to Top